EBOOK QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Tham gia

Nội dung gồm 6 chương

  1. Khái quát về quản trị CLDV
  2. Thiết kế, đánh giá và quản trị lỗ hổng CLDV
  3. Hệ thống phân phát DV
  4. Nhân tố con người trong QTCLDV và sự tin cậy của DV
  5. Đảm bảo và cải tiến CLDV
  6. Tiêu chuẩn hệ thống QTCLDV

Hiểu vêv khái niệm cơ bản về dịch vụ, chất lượng dịch vụ trong kinh doanh DU LỊCH, NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, SPA

Nêu được các chức năng và nguyên tắc quản trị chất lượng dịch vụ

Mô tả được qui trình quản trị chất lượng dịch vụ .

Vận dụng được các phương pháp đảm bảo và cải tiến chất lượng dịch vụ du lịch trong hoạt động kinh doanh tại đơn vị.

Nhận thức vai trò của hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ.

Trình bày được mục đích và nội dung của các bộ tiêu chuẩn chất lượng

Vận dụng được các hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp.

Quản trị lổ hỏng chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống phân phát dịch vụ cho doanh nghiệp

Lập được kế hoạch hành động nhằm duy trì và nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Vận dụng được các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp du lịch.

 

 

Thanh toán 1 lần sử dụng trọn đời

Học phí

Miễn phí