LUẬT DU LỊCH VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tham gia

Môn học trang bị kiến thức pháp luật cơ bản trong lĩnh vực du lịch cho sinh viên liên quan đến khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch, kinh doanh du lịch và quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch để giúp cho sinh viên thể am hiểu và làm đúng pháp luật khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp của mình.

Giúp sinh viên nắm vững các chính sách của nhà nước, các quy định của ngành về hoạt động du lịch. Vận dụng và kết hợp được các kiến thức đã học vào công việc thực tế.

Kèm theo những bài tập tình huống thực tế

Luật du lịch

Thanh toán 1 lần sử dụng trọn đời

Học phí

Miễn phí